trungtamsachphapluattaichinh

Tìm kiếm sách


CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ HÌNH SỰ, DÂN SỰ HÀNH CHÍNH LAO ĐỘNG
CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ HÌNH SỰ, DÂN SỰ HÀNH CHÍNH LAO ĐỘNG
Nhà xuất bản: Dân Trí
Số trang: 550 trang
Kích thước: 20x28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2012
Giá bìa: 325.000 VND
Giá khuyến mãi: 325.000 VND
Tình trạng: Đang có hàng

Tóm tắt nội dung:

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ HÌNH SỰ, DÂN SỰ HÀNH CHÍNH LAO ĐỘNG

( Năm 2000 - 2012 )

Pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính và lao động không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là công cụ sắc bén trong đấu tranh và phòng chống tội phạm, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Để giúp bạn đọc tìm hiểu các Nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính và lao động, Nhà xuất bản Dân Trí  hệ thống biên soạn thành cuốn sách nêu trên. Với những văn bản được hệ thống hóa từ năm 2000 đến năm 2012 được hệ thống hóa theo từng lãnh vực cụ thể sẽ giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu các quy định pháp luật nội dung cũng như pháp luật hình thức một cách thuận tiện nhất.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính như sau:
·    Phần một: Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về tố tụng hành chính – dân sự – hình sự
Mục I : Các nghị quyết áp dụng trong Tố tụng hành chính
Mục II: Các nghị quyết áp dụng trong Tố tụng dân sự
Mục III: Các nghị quyết áp dụng trong Tố tụng hình sự
·    Phần hai:: Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự và các vụ án kinh tế
Mục I : Các nghị quyết áp dụng trong Bộ luật hình sự
Mục II: Các nghị quyết áp dụng trong Bộ luật dân sự
Mục III: Các nghị quyết về Kinh tế
Ban biên soạn nhà xuất bản hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu của bạn đọc. Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc.

Trung Tâm Sách Pháp Luật Tài Chính. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT: 0913.044.029 - 08.38908683 Fax: 08.37658209

Email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn!

Phaùp luaät veà hình söï, daân söï, haønh chính vaø lao ñoäng khoâng chæ theå hieän moät caùch toaøn dieän chính saùch phaùp luaät cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta trong giai ñoaïn hieän nay, maø coøn laø coâng cuï saéc beùn trong ñaáu tranh vaø phoøng choáng toäi phaïm, ñaûm baûo quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân, baûo ñaûm hieäu löïc quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc, goùp phaàn thöïc hieän coâng cuoäc ñoåi môùi, ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc.

Ñeå giuùp baïn ñoïc tìm hieåu caùc Nghò quyeát cuûa hoäi ñoàng thaåm phaùn toøa aùn nhaân daân toái cao veà hình söï, daân söï, haønh chính vaø lao ñoäng, Nhaø xuaát baûn Daân Trí heä thoáng bieân soaïn thaønh cuoán saùch neâu treân. Vôùi nhöõng vaên baûn ñöôïc heä thoáng hoùa töø naêm 2000 ñeán naêm 2012 ñöôïc heä thoáng hoùa theo töøng laõnh vöïc cuï theå seõ giuùp baïn ñoïc deã daøng tra cöùu caùc quy ñònh phaùp luaät noäi dung cuõng nhö phaùp luaät hình thöùc moät caùch thuaän tieän nhaát.

Noäi dung cuoán saùch bao goàm nhöõng phaàn chính nhö sau:

  • Phaàn moät: Caùc nghò quyeát cuûa hoäi ñoàng thaåm phaùn toøa aùn nhaân daân toái cao veà toá tuïng haønh chính – daân söï – hình söï

Muïc I : Caùc nghò quyeát aùp duïng trong Toá tuïng haønh chính

Muïc II: Caùc nghò quyeát aùp duïng trong Toá tuïng daân söï

Muïc III: Caùc nghò quyeát aùp duïng trong Toá tuïng hình söï

  • Phaàn hai:: Caùc nghò quyeát cuûa hoäi ñoàng thaåm phaùn toøa aùn nhaân daân toái cao höôùng daãn aùp duïng Boä luaät hình söï, Boä luaät daân söï vaø caùc vuï aùn kinh teá

Muïc I : Caùc nghò quyeát aùp duïng trong Boä luaät hình söï

Muïc II: Caùc nghò quyeát aùp duïng trong Boä luaät daân söï

Muïc III: Caùc nghò quyeát veà Kinh teá

Ban bieân soaïn nhaø xuaát baûn hy voïng cuoán saùch seõ ñaùp öùng phaàn naøo nhu caàu cuûa baïn ñoïc. Tuy nhieân, trong quaù trình bieân soaïn khoù traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, chuùng toâi raát mong nhaän ñöôïc yù kieán goùp yù cuûa baïn ñoïc.

Traân troïng giôùi thieäu cuoán saùch cuøng baïn ñoïc
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Bảng Báo Giá Sách Mới

Xin Liên Hệ: ĐT 0913.044.029

Sản phẩm nổi bật

Giỏ hàng của bạn

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ Khách Hàng 0913044029

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hôm nay: Ngày 04 tháng 08 năm 2020

Liên Hệ Quảng Cáo

LHQC: 0 913.044.029 Văn bản quy phạm pháp luật

 

 
Về đầu trang