trungtamsachphapluattaichinh

Tìm kiếm sách


BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH (VĂN BẢN MỚI 2013-2014)
BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH (VĂN BẢN MỚI 2013-2014)
Mã sản phẩm: SH 020414
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Số trang: 480 trang
Kích thước: 20x28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2014
Giá bìa: 350.000 VND
Giá khuyến mãi: 280.000 VND
Tình trạng: Đang có hàng

Tóm tắt nội dung:

BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG
CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
(VĂN BẢN MỚI 2013-2014)

Vừa qua ngày 20–6–2012, Quốc hội nước Cộng hịa x hội chủ nghĩa Việt Nam  khĩa XIII đã thông qua Luật  Xử lý vi phạm hành chính thay thế cho Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính được ban hành năm 2002 ( Và các Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh này).
Việc ban hành Luật Xử lý vi phạm hành chính lần này nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường pháp chế và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong tình hình hiện nay, đồng thời thay thế những quy định không phù hợp của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Ngoài ra Luật còn bổ sung những quy định mới bảo đảm cho việc phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với mọi hành vi vi phạm hành chính.
Ngày 26 tháng 03 năm 2014 Văn phòng chủ tịch nước công bố nội dung pháp lệnh Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH 13 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân. Pháp lệnh được thông qua và có hiệu lực từ 01-1-2014
Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật có liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính nói riêng nắm vững những quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách nêu trên, do tác giả Nguyễn Ngọc Duy biên soạn.
Với phương pháp bình luận mới tác giả đã phân tích khá chi tiết và dễ hiểu đối với từng điều luật, giúp bạn đọc có thể dễ dàng nắm bắt được các nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính, cũng như có thể linh hoạt vận dụng trong thực tiễn.
Ngoài ra cuốn sách còn in trên 30 văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mới nhất năm 2013-2014 trong một số lĩnh vực chủ yếu đang có hiệu lực thi hành, giúp bạn đọc có thể dễ dàng tra cứu khi cần thiết.

Trung Tâm Sách Pháp Luật Tài Chính. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT: 0913.044.029 - 08.38908683 - Fax: 08.37658209

Email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn

Va qua ngaøy 20–6–2012, Quoác hoäi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII ñaõ thoâng qua Luật Xöû lyù vi phaïm haønh chính thay theá cho Phaùp leänh Xöû lyù vi phaïm haønh chính ñöôïc ban haønh naêm 2002 ( Vaø caùc Phaùp leänh söûa ñoåi, boå sung Phaùp leänh naøy).

Vieäc ban haønh Luật Xöû lyù vi phaïm haønh chính laàn naøy nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu taêng cöôøng phaùp cheá vaø naâng cao hieäu löïc quaûn lyù nhaø nöôùc trong tình hình hieän nay, ñoàng thôøi thay theá nhöõng quy ñònh khoâng phuø hôïp cuûa Phaùp leänh Xöû lyù vi phaïm haønh chính naêm 2002. Ngoaøi ra Luật coøn boå sung nhöõng quy ñònh môùi baûo ñaûm cho vieäc phaùt hieän, xöû lyù nghieâm minh, kòp thôøi ñoái vôùi moïi haønh vi vi phaïm haønh chính.

Ngaøy 26 thaùng 03 naêm 2014 Vaên phoøng chuû tòch nöôùc coâng boá noäi dung phaùp leänh Phaùp leänh 09/2014/UBTVQH 13 veà trình töï, thuû tuïc xem xeùt, quyeát ñònh aùp duïng bieän phaùp xöû lyù haønh chính taïi toøa aùn nhaân daân. Phaùp leänh ñöôïc thoâng qua vaø coù hieäu löïc töø 01-1-2014

Nhaèm giuùp baïn ñoïc noùi chung, nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc phaùp luaät coù lieân quan ñeán lónh vöïc xöû lyù vi phaïm haønh chính noùi rieâng naém vöõng nhöõng quy ñònh cuûa Luật Xöû lyù vi phaïm haønh chính, Nhaø xuaát baûn Hng Đức cho xuaát baûn cuoán saùch neâu treân, do taùc giaû Nguyeãn Ngoïc Duy bieân soaïn.

Vôùi phöông phaùp bình luaän môùi taùc giaû ñaõ phaân tích khaù chi tieát vaø deã hieåu ñoái vôùi töøng ñieàu luaät, giuùp baïn ñoïc coù theå deã daøng naém baét ñöôïc caùc noäi dung cô baûn cuûa Luật Xöû lyù vi phaïm haønh chính, cuõng nhö coù theå linh hoaït vaän duïng trong thöïc tieãn.

Ngoaøi ra cuoán saùch coøn in treân 30 vaên baûn quy phaïm phaùp luaät veà xöû lyù vi phaïm haønh chính môùi nhaát naêm 2013-2014 trong moät soá lónh vöïc chuû yeáu ñang coù hieäu löïïc thi haønh, giuùp baïn ñoïc coù theå deã daøng tra cöùu khi caàn thieát.
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Bảng Báo Giá Sách Mới

Xin Liên Hệ: ĐT 0913.044.029

Sản phẩm nổi bật

Giỏ hàng của bạn

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ Khách Hàng 0913044029

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hôm nay: Ngày 30 tháng 06 năm 2022

Liên Hệ Quảng Cáo

LHQC: 0 913.044.029 Văn bản quy phạm pháp luật

 

 
Về đầu trang