trungtamsachphapluattaichinh

Tìm kiếm sách


CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI MỚI 2013 BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH LUẬT ĐẤT ĐAI HIỆN HÀNH, DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ LÝ DO SỬA ĐỔI, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI – QUY TRÌNH GIẢI QUY
CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI MỚI 2013 BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH LUẬT ĐẤT ĐAI HIỆN HÀNH, DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ LÝ DO SỬA ĐỔI, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI – QUY TRÌNH GIẢI QUY
Nhà xuất bản: Lao Động
Số trang: 580 trang
Kích thước: 20x28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Năm xuất bản: 2013
Giá bìa: 325.000 VND
Giá khuyến mãi: 325.000 VND
Tình trạng: Hết hàng

Tóm tắt nội dung:

CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI MỚI 2013
BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH LUẬT ĐẤT ĐAI HIỆN HÀNH, DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ LÝ DO SỬA ĐỔI, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI – QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ ĐẤT ĐAI

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đất đai phù hợp với điều kiện của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đến nay, các bộ, ngành dần hoàn thiện, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai được Quốc hội thông qua. Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về đất đai cho đội ngũ cán bộ, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.
Ngày 14-12-2012 Chính phủ ban hành quyết định số 1982/2012/QĐ-TTg phê duyệt đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2011-2020; Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa có hiệu lực 10/01/2013; Thông tư 205/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo nghị định số 42/2012/NĐ-CP; Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16-3-2012 của Bộ tài chính hướng dẫn xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
Nghị quyết 39/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23-11-2012. tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai
Nhằm cung cấp cho bạn đọc thông tin pháp luật mới nhất về luật đất đai sửa đổi Nhà xuất bản lao động xuất bản cuốn sách nêu trên. Với cách biên soạn hợp lý,  bảng tổng hợp so sánh luật đất đai hiện hành, dự thảo sửa đổi mới nhất tháng 12 luật đất đai và lý do sửa đổi để bạn đọc tiện tra cứu.
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau:
Phần I: Chính sách pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai – quy trình giải quyết tranh chấp về đất đai
Phần II: Hướng dẫn mới nhất thi hành luật đất đai 2013
Phần III: Bảng tổng hợp so sánh luật đất đai hiện hành, dự thảo sửa đổi luật đất đai và lý do sửa đổi

Trung Tâm Sách Pháp Luật Tài Chính. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT: 08.38908683 - 0913.044.029 Fax: 08.37658209

Email: phongphathanh@trungtamsachphapluattaichinh.com.vn

Trân trọng cảm ơn!

 

CHÍNH SAÙCH

ÑAÁT ÑAI MÔÙI

BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH LUẬT ĐẤT ĐAI HIỆN HÀNH, DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ LÝ DO SỬA ĐỔI, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI – QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ ĐẤT ĐAI

Xaây döïng vaø hoaøn thieän heä thoáng chính saùch phaùp luaät ñaát ñai phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa trong thôøi kyø coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Ñeán nay, caùc boä, ngaønh daàn hoaøn thieän, ban haønh caùc vaên baûn höôùng daãn thi haønh Luaät Ñaát ñai ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua. Nhaèm ñoåi môùi vaø naâng cao chaát löôïng coâng taùc phoå bieán, giaùo duïc chính saùch phaùp luaät veà ñaát ñai cho ñoäi nguõ caùn boä, caùc toå chöùc, hoä gia ñình, caù nhaân vaø coäng ñoàng daân cö.

Ngaøy 14-12-2012 Chính phuû ban haønh quyeát ñònh soá 1982/2012/QÑ-TTg pheâ duyeät ñeà aùn naâng cao naêng löïc quaûn lyù nhaø nöôùc veà ñaát ñai giai ñoaïn 2011-2020; Nghò ñònh soá 42/2012/NÑ-CP cuûa Chính phuû veà Quaûn lyù, söû duïng ñaát troàng luùa coù hieäu löïc 10/01/2013; Thoâng tö 205/2012/TT-BTC höôùng daãn thöïc hieän chính saùch hoã trôï ñeå baûo veä vaø phaùt trieån ñaát troàng luùa theo nghò ñònh soá 42/2012/NÑ-CP; Thoâng tö soá 48/2012/TT-BTC ngaøy 16-3-2012 cuûa Boä taøi chính höôùng daãn xaùc ñònh giaù khôûi ñieåm vaø cheá ñoä taøi chính trong hoaït ñoäng ñaáu giaù quyeàn söû duïng ñaát ñeå giao ñaát coù thu tieàn söû duïng ñaát hoaëc cho thueâ ñaát

Nghò quyeát 39/2012/QH13 ñaõ ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam khoùa XIII, kyø hoïp thöù 4 thoâng qua ngaøy 23-11-2012. tieáp tuïc naâng cao hieäu löïc, hieäu quaû thöïc hieän chính saùch, phaùp luaät trong giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo cuûa coâng daân ñoái vôùi caùc quyeát ñònh haønh chính veà ñaát ñai

Nhaèm cung caáp cho baïn ñoïc thoâng tin phaùp luaät môùi nhaát veà luaät ñaát ñai söûa ñoåi Nhaø xuaát baûn lao ñoäng xuaát baûn cuoán saùch neâu treân. Vôùi caùch bieân soaïn hôïp lyù, baûng toång hôïp so saùnh luaät ñaát ñai hieän haønh, döï thaûo söûa ñoåi môùi nhaát thaùng 12 luaät ñaát ñai vaø lyù do söûa ñoåi ñeå baïn ñoïc tieän tra cöùu.

Noäi dung cuoán saùch bao goàm caùc phaàn sau:

Phaàn I: Chính saùch phaùp luaät trong giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo cuûa coâng daân ñoái vôùi caùc quyeát ñònh haønh chính veà ñaát ñai – quy trình giaûi quyeát tranh chaáp veà ñaát ñai

Phaàn II: Höôùng daãn môùi nhaát thi haønh luaät ñaát ñai 2013

Phaàn III: Baûng toång hôïp so saùnh luaät ñaát ñai hieän haønh, döï thaûo söûa ñoåi luaät ñaát ñai vaø lyù do söûa ñoåi

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Bảng Báo Giá Sách Mới

Xin Liên Hệ: ĐT 0913.044.029

Sản phẩm nổi bật

Giỏ hàng của bạn

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ Khách Hàng 0913044029

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hôm nay: Ngày 24 tháng 09 năm 2018

Liên Hệ Quảng Cáo

LHQC: 0 913.044.029 Văn bản quy phạm pháp luật

 

 
Về đầu trang